- Organizacja Producentów Ryb realizuje operację pt. „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” w ramach działania „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” objętego Priorytetem 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji:

Inwestycja ma na celu doposażenie infrastruktury portowej należącej do OPR Bałtyk w urządzenia, które mają na celu ułatwienie przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów z jednostek rybackich – sztaplarki, baniaki, separator do ryb i wózki paletowe.

Planowane efekty:

Przez inwestycję w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów OPR Bałtyk zagwarantuje odbiór wszystkich dostarczanych ryb nie będących gatunkiem docelowym połowu. Poprzez odpowiedni odbiór oraz zabezpieczenie tych ryb w porcie zmniejszy się wpływ rybołówstwa na środowisko morskie poprzez unikanie zanieczyszczenia dna Bałtyku rybami niechcianymi.

 

Wartość projektu łącznie 1 232 484,59 zł, w tym:

środki publiczne krajowe 237 979,75 zł

środki wspólnotowe w ramach EFMR 713 939,24 zł


- Organizacja Producentów Ryb realizuje operację pt. „Wzrost konkurencyjności Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planów produkcji i obrotu” w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” objętego Priorytetem 5. „Wspieranie obrotu i przetwarzania”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji:

Inwestycja ma na celu zwiększenie skuteczności działania Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. w zakresie dostosowywania produkcji do wymogów rynkowych oraz wprowadzania produktów rybołówstwa na rynek.

Planowane efekty:

Przez inwestycję w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów OPR Bałtyk zagwarantuje odbiór wszystkich dostarczanych ryb nie będących gatunkiem docelowym połowu. Poprzez odpowiedni odbiór oraz zabezpieczenie tych ryb w porcie zmniejszy się wpływ rybołówstwa na środowisko morskie poprzez unikanie zanieczyszczenia dna Bałtyku rybami niechcianymi.

 

Wartość projektu łącznie 2 234 552,41 zł, w tym:

środki publiczne krajowe 558 638,11 zł

środki wspólnotowe w ramach EFMR 1 675 914,30 zł


- Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Wzrost konkurencyjności Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planów produkcji i obrotu za 2019r” w ramach działania 5. 1  „Plany produkcji i obrotu” objętego Priorytetem 5 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

 

Planowane efekty:

Realizowana operacja dotyczy wdrożenie planów produkcji za lata 2019r. Większość kosztów w ramach projektu dotyczy minimalizowania przypadkowych połowów poprzez zaangażowanie w rozwój i stosowanie środków technicznych oraz kierowania podażą produktów członków organizacji i obrotem tymi produktami.

 

Wartość operacji łącznie 1 186 350,52

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji 993 755,56 zł

Kwota pomocy 724 148,00 zł

- Organizacja Producentów Ryb Bałtyk realizuje operację pt. „Zakup wyposażenia sklepu rybnego, w celu rozpoczęcia sprzedaży ryb pochodzących z lokalnych połowów” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. 2 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji:

Zakup wyposażenia sklepu rybnego w celu rozpoczęcia sprzedaży ryb pochodzących z lokalnych połowów oraz zwiększenia zatrudnienia o 1 pełen etat na stanowisku Sprzedawcy.

Planowane efekty:

Projekt będzie wykorzystywał lokalne atuty obszaru jakimi są rybactwo i bliskość Morza Bałtyckiego. Sektor rybacki na obszarze objętym LSR jest niezwykle silny. Pod względem najbardziej istotnych wskaźników (liczba zatrudnionych w sektorze, wyładunki, liczba zarejestrowanych przedsiębiorców, statków rybackich liczba zakładów przetwórstwa) gminy objęte LSR plasują się w krajowej czołówce.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca otworzy sklep rybny, w którym będą oferowane ryby pochodzące od lokalnych rybaków. Wnioskodawca jako organizacja producentów ryb zrzesza 10 podmiotów prowadzących działalność rybacką. Planowany wzrost zatrudnienia przyczyni się do spadku bezrobocia w regionie. Jednocześnie planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać lokalny atuty jakim jest sektor rybacki.

 

Wartość operacji łącznie 78 089,76 zł

Koszty kwalifikowalne operacji 63 487,61 zł

Kwota pomocy 31 743,00 zł w tym:

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 26 981,55 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 4 761,45 zł

- Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Inwestycje w zakresie ułatwiania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” w ramach działania „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów” objętego Priorytetem 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Cel operacji:

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów.

Planowane efekty:

Planowana operacja obejmuje prace adaptacyjne (przystosowanie budynku w celu magazynowania ryb) wraz z placem, zakup tunelu kompaktowego do mrożenia ryb, agregatu mroźniczego oraz paneli fotowoltaicznych. Inwestycja ma na celu doposażenie oraz modernizację infrastruktury portowej należącej do OPR Bałtyk w urządzenia które, ułatwią przestrzeganie obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów z jednostek rybackich.

 

Wartość projektu łącznie 2 837 406,79 zł

środki publiczne krajowe 485 869,41 zł

środki wspólnotowe w ramach EFMR 1 457 608,21 zł


„Organizacja Producentów Ryb Bałtyk” Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Wzrost konkurencyjności Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planów produkcji i obrotu za 2020 r” w ramach działania „Plany produkcji i obrotu” objętego Priorytetem 5 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

 

Planowane efekty:

Realizowana operacja dotyczy wdrożenie planów produkcji za 2020 rok. Większość kosztów w ramach projektu dotyczy minimalizowania przypadkowych połowów poprzez zaangażowanie w rozwój i stosowanie środków technicznych oraz kierowania podażą produktów członków organizacji i obrotem tymi produktami.

 

Wartość operacji łącznie 3 235 620,44 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji 2 412 695,88 zł

Kwota pomocy 1 809 521,91 zł


„Organizacja Producentów Ryb Bałtyk” Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Wzrost konkurencyjności Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planów produkcji i obrotu za 2021 r.” w ramach działania „Plany produkcji i obrotu” objętego Priorytetem 5 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

 

Planowane efekty:

Realizowana operacja dotyczy wdrożenie planów produkcji za 2021 rok. Większość kosztów w ramach projektu dotyczy minimalizowania przypadkowych połowów poprzez zaangażowanie w rozwój i stosowanie środków technicznych oraz kierowania podażą produktów członków organizacji i obrotem tymi produktami.

 

Wartość operacji łącznie 3 095 550,60 zł                                                            

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji 2 576 044,96 zł

Kwota pomocy 1 932 033,72 zł

„Organizacja Producentów Ryb Bałtyk” Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Zatrudnienie eksperta, posiadającego doświadczenie w zakresie reprezentacji i negocjacji w sektorze rybołówstwa morskiego i przetwórstwa ryb a także działalności instytucji związanych z sektorem” w ramach działania „1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:

Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie”.

 

Planowane efekty:

Realizowana operacja dotyczy zatrudnienia eksperta posiadającego doświadczenie w zakresie reprezentacji i negocjacji w sektorze rybołówstwa morskiego i przetwórstwa ryb a także działalności instytucji związanych z sektorem. Współpraca z ekspertem przyczyni się do bardziej efektywnego i zrównoważonego realizowania celów organizacji, umożliwi pełniejsze wykorzystanie środków stosowanych przez organizację oraz zwiększenia udziału organizacji w procesie konsultacji i realizowania Wspólnej Polityki Rybackiej UE.

 

Wartość operacji łącznie 609 267,64zł                                                  

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji 498 132,00 zł

Kwota pomocy 498 132,00 zł

„Organizacja Producentów Ryb Bałtyk” Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Wzrost konkurencyjności Organizacji Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planów produkcji i obrotu za 2022 r.” w ramach działania „Plany produkcji i obrotu” objętego Priorytetem 5 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

 

Planowane efekty:

Realizowana operacja dotyczy wdrożenie planów produkcji za 2022 rok. Większość kosztów w ramach projektu dotyczy minimalizowania przypadkowych połowów poprzez zaangażowanie w rozwój i stosowanie środków technicznych oraz kierowania podażą produktów członków organizacji i obrotem tymi produktami.

 

Wartość operacji łącznie 1 748 217,96 zł                                                            

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji 1 542 161,34 zł

Kwota pomocy 1 156 621,00 zł

„Organizacja Producentów Ryb Bałtyk” Sp. z o. o. realizuje operację pt. „Zatrudnienie eksperta, posiadającego doświadczenie w zakresie reprezentacji i negocjacji w sektorze rybołówstwa morskiego i przetwórstwa ryb, a także działalności instytucji związanych z sektorem oraz pokrycie składek za członkostwo w doradczych organizacjach międzynarodowych” w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych. Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:

Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie”.

 

Planowane efekty:

Realizowana operacja dotyczy zatrudnienia eksperta posiadającego doświadczenie w zakresie reprezentacji i negocjacji w sektorze rybołówstwa morskiego i przetwórstwa ryb a także działalności instytucji związanych z sektorem. Współpraca z ekspertem przyczyni się do bardziej efektywnego i zrównoważonego realizowania celów organizacji, umożliwi pełniejsze wykorzystanie środków stosowanych przez organizację oraz zwiększenia udziału organizacji w procesie konsultacji i realizowania Wspólnej Polityki Rybackiej UE.

 

Wartość operacji łącznie: 322 963,84 zł                                            

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji: 257 950,00 zł

Kwota pomocy: 257 950,00 zł