ZAPYTANIA OFERTOWE

03.08.2018

Modyfikacja 06.08.2018 w zakresie Zadania 2

Zadanie 1 Dostawa wózków paletowych z wagą model KPZ 71-7 - 2 szt

Zadanie 2 Dostawa wózków widłowych 25L-7A HYUNDAI - 3 szt
Zadanie 3 Dostawa baniaków izolowanych 660 l - 400 szt.
Zadanie 4 Dostawa separatora wody do wyładunku ryb luzem - 1 szt

Każde z zadań stanowi odrębne postępowanie ofertowe tzn. oferent składa ofertę tylko na wykonanie wybranego zadania  

 

Zadanie 1. Dostawa 2 szt nowych fabrycznie wózków paletowych z wagą model KPZ 71-7 ze stali nierdzewnej. Wózki o udźwigu 1500 kg i wymiarach 1150x560 z podświetlanym wyświetlaczem. Panel wagowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania sieciowego. Stopień ochrony przed wilgocią uniemożliwiający zalanie wodą. Koła sterujące i rolki wykonane z poliamidu. Legalizacja WE w cenie. Wagi do naważenia ryby w kontenery izolowane wykorzystywane na świeżym powietrzu.

Zadanie 2. Dostawa 3 szt nowych fabrycznie wózków widłowych 25L-7A HYUNDAI . Wózki widłowe o udźwigu nominalnym 2500 kg zasilane gazem wyposażone w przekładnię automatyczną i precyzyjny pedał jazdy, wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem, pełne oświetlenie, lusterka wsteczne, wspomaganie kierownicy, siedzenie operatora z pasem bezpieczeństwa. Maszt - triplex z pełnym wolnym skokiem i wysokości podnoszenia nie mniejszą niż 5000 mm wyposażony w przesuw boczny wideł. Cena całkowita z dostawą do Kołobrzegu. Wózki wykorzystywane do transportu ryb w porcie rybackim na świeżym powietrzu.Zadanie 3. Dostawa 400 szt nowych fabrycznie kontenerów izolowanych do transportu ryb o pojemności około 660 l bez pokryw. Kontenery wykonane z polietylenu wysokiej gęstości z izolacją termiczną z tego samego materiału przeznaczone do kontaktu z żywnością. Wymiary zewnętrzne kontenera równe lub zbliżone do 1230 mm długości x1030mm szerokości x750mm wysokości. Kontenery wyposażone w trzy stopy od dołu i fabrycznie zamontowane chipy RFID służące do identyfikacji i monitorowania. Dodatkowo na kontenerach umieszczony napis OPR BAŁTYK w kolorze czarnym. Kolor kontenerów - czerwony. Cena kontenerów z wliczonymi kosztami dostawy do Kołobrzegu. Kontenery będą wykorzystywane do transportu i magazynowania ryb.

Zadanie 4. Dostawa nowego separatora wody do wyładunku ryby luzem. Konstrukcja separatora na zasadzie wieży wyładunkowo- separacyjnej wyposażonej w taśmociąg do załadunku ryby bezpośrednio na samochód lub kontenery. Wieża z regulowaną wysokością zbiornika wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Pojemność zbiornika do przyjmowania ryb około 4 m3 wyposażona w taśmociąg podający w kształcie litery Z lub L o szerokości taśmy 70 cm który wychodzi bezpośrednio ze zbiornika. Tasma podajnika modułowa wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona w łopatki zagarniające.  Separator wyposażony system pompowy wody powrotnej na kuter składający się z zaworów odcinających, pompy wody, przyłączy, 20 m węża fi 50. Całość wyposażona w szafkę sterowniczą wraz z niezbędnymi przyłączami elektrycznymi. Z uwagi iż separator będzie wykorzystywany do rozładunku ryb z kutra istotny jest czas usunięcia usterki w przypadku awarii łącznie z dojazdem. Zostało to odzwierciedlone w kryteriach wyboru oferty.

 

 Kryteria oceny oferty 

Zadania 1-3:  CENA NETTO – waga kryterium 100%

Zadanie 4: a)  CENA NETTO – waga kryterium 70%                       b)  CZAS SERWISU w h – waga kryterium 30%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 Dla zadania 1-3

Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena netto ÷ cena netto w danej ofercie) x 100pkt x 100%
Dla zadania 4

Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena netto ÷ cena netto w danej ofercie) x 100 pkt x 70% +(najkrótszy zaoferowany czas serwisu w h\czas serwisu w h w danej ofercie) x 100 pkt x 30%

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena netto” oraz „ czas serwisu w h” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasad zaokrąglania liczb 

Wykonawca składający ofertę do poszczególnego zadania powinien podać cenę oferty netto oraz brutto (wraz z należnym podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami) w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR). W przypadku oferty złożonej w walucie euro (EUR) zostanie ona przeliczona na złote polskie (PLN) przy zastosowaniu średniego kursu NBP dla tej waluty  obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100 dla każdego zadania

Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie  ilości punktów uzyskanych podczas oceny indywidualnej oferty  na podstawie powyższych kryteriów oceny . Do realizacji zostanie wybrana oferta która uzyskała największą  ilość punktów przy ocenie . W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę do realizacji zostanie wybrana oferta:
- w przypadku zadań 1-3 - oferta która została złożona jako pierwsza
- w przypadku zadania 4 - oferta z niższą ceną netto
 


Informacje na temat zakresu wykluczenia:

1.Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającą na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Wraz z ofertą lub na ofercie należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

2. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

3.Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

4.Charakteryzujące się rażąco niską ceną

 

Złożona oferta dla poszczególnego zadania powinna zawierać co najmniej:

·         dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

·         opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

·         wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

·         termin realizacji zamówienia,

·         termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu.

Termin składania ofert dla każdego zadania
Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2018

 

Czas realizacji każdego zadania

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia dla każdego zadania upływa w dniu 30.10.2018

 

Oferty należy złożyć w siedzibie firmy pod adresem Organizacja Producentów Ryb BAŁTYK sp. z o.o. ul Bałtycka 1 78-100 Kołobrzeg lub przesłać w formie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres oprbaltyk@op.pl

 

Akceptowane formy składania ofert dla poszczególnych zadań: W formie pisemnej przesłane pocztą kurierską, listem, osobiście u Wystawcy Zapytania ofertowego lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną należy dostarczyć oryginał dokumentu

Dowodem przekazania oferty osobiście w siedzibie firmy jest pokwitowanie odbioru oferty wystawione przez pracownika OPR Bałtyk sp. z o.o.

Oferty, które wpłyną po terminie 21.08.2018r. nie będą brały udziału w postępowaniu ofertowym.

 W przypadku braku złożenia dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym dla któregoś zadania postępowanie ofertowe dla tego zadania uważa się za nieważne.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części.