ZAPYTANIE OFERTOWE

06.12.2018

  Automatyczny analizator ryby  - system destylacji 


 1. Dostawa nowego fabrycznie automatycznego analizatora ryby w wersji kompaktowej. Analizator  ma wykonywać  automatyczne destylacje w analizie Kieldahla. Urządzenie wyposażone w system czujników: zamknięcia drzwi, obecności probówki, temperatury destylatu czy poziomu wody oraz system opróżniania probówki. Wydajność destylatora ok 40ml/min. System wyposażony w probówki, pipetę elektroniczną oraz homogenizator nożowy. Cena za urządzenie powinna obejmować również dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia.


 

 Kryteria oceny oferty

 CENA NETTO – waga kryterium 100%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena netto ÷ cena netto w danej ofercie) x 100pkt x 100%

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena netto”  podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasad zaokrąglania liczb

Wykonawca składający ofertę powinien podać cenę oferty netto oraz brutto (wraz z należnym podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami) w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR). W przypadku oferty złożonej w walucie euro (EUR) zostanie ona przeliczona na złote polskie (PLN) przy zastosowaniu średniego kursu NBP dla tej waluty  obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100 

Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie ilości punktów uzyskanych podczas oceny indywidualnej oferty na podstawie powyższych kryteriów oceny . Do realizacji zostanie wybrana oferta która uzyskała największą ilość punktów przy ocenie . W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę do realizacji zostanie wybrana oferta
 która została złożona jako pierwsza


Informacje na temat zakresu wykluczenia:

1.Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającą na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Wraz z ofertą lub na ofercie należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

2. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

3.Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert

4.Charakteryzujące się rażąco niską ceną

 

Złożona oferta dla poszczególnego zadania powinna zawierać co najmniej:

·         dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

·         opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

·         wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

·         termin realizacji zamówienia,

·         termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu.

Termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2018

 

Czas realizacji  zadania

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia  upływa w dniu 30.12.2018

 

Oferty należy złożyć w siedzibie firmy pod adresem Organizacja Producentów Ryb BAŁTYK sp. z o.o. ul Bałtycka 1 78-100 Kołobrzeg lub przesłać w formie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres oprbaltyk@op.pl

 

Akceptowane formy składania ofert dla poszczególnych zadań: W formie pisemnej przesłane pocztą kurierską, listem, osobiście u Wystawcy Zapytania ofertowego lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną należy dostarczyć oryginał dokumentu

Dowodem przekazania oferty osobiście w siedzibie firmy jest pokwitowanie odbioru oferty wystawione przez pracownika OPR Bałtyk sp. z o.o.

Oferty, które wpłyną po terminie 21.12.2018r. nie będą brały udziału w postępowaniu ofertowym.

 W przypadku braku złożenia dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym dla któregoś zadania postępowanie ofertowe dla tego zadania uważa się za nieważne.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. W przypadku wycofania się z realizacji operacji przez inwestora zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części.