Kołobrzeg, dnia 27 stycznia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2021/1.5

Modyfikacja w dniu 28.01.2021

1

 

dotyczy wyboru wykonawcy na zakup tunelu kompaktowego do mrożenia ryb, w ramach operacji pt: Inwestycja dotycząca ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, w ramach działania 1.5 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”,  o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,  konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

1.         Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Bałtycka 36

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671 178 59 78

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy tunelu kompaktowego do mrożenia ryb (1 szt.) - fluidyzacyjny zasilany freonem, przystosowany do pracy w systemie DX o następujących parametrach:

 

a) Obudowa tunelu:

- długość  max 5,5 m.

- szerokość tunelu 3,40 m.

- wysokość tunelu max 3,30 m.

 

b) Wymagane parametry procesu mrożenia:

Wymrażany produkt: ryba szprot

Temperatura początkowa: +4stC

Temperatura końcowa: -18stC

Ilość towaru do zamrożenia: 1000 kg/1godzinę

 

c) Tunel wyposażony w następujące elementy:

- Sekcja taśmy: tunel ma posiadać 2 modułowe taśmy, wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do tuneli fluidyzacyjnych pracujących w niskich temperaturach

- Szerokość robocza taśmy: 800 mm

- Sekcja parowników: parowniki w wersji freonowej, pracujące w układzie DX, przystosowane do odszraniania przy wykorzystaniu natrysku wody

- Falowniki dla wentylatorów pod pierwszą taśmą do zapewnienia regulacji prędkości pracy wentylatorów pod pierwszą taśmą

- Pulsator dla zapobiegania zbryleniom i sklejaniu się produktu, wyposażony w falownik

- System mycia i suszenia pierwszej taśmy pozwalający na okresowe mycie i suszenie pierwszej taśmy

- Przenośnik wibracyjny dla zapewnienia równomiernego zasilania tunelu w produkt

- Jeden wysyp

- Oświetlenie LED dla zapewnienia większej efektywność oświetlenia i zmniejszonego zużycia energii elektrycznej

- Obudowa : Chłodnicze panele poliuretanowe, o grubości 120 [mm], których rdzeń stanowi niepalny materiał PIR. Standardowo wszystkie wewnętrzne ściany paneli, mające kontakt z produktem, wykonane mają być ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna obudowa paneli może zostać wykonana z lakierowanej blachy. Dodatkowo, zewnętrzna ściana przednia tunelu powinna być wykonana obustronnie z blach ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi oraz okna rewizyjne mają być zamontowane w ogrzewanych futrynach, zabezpieczających przed przymarzaniem.

 

- Układ elektryczny przystosowany do zasilania z sieci 3x400V, 50Hz. Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej wentylowana mechanicznie z zamykaną, wodoszczelną osłoną panelu dotykowego. Duży zewnętrzny wyświetlacz temperatury powietrza w tunelu. Sterowanie umożliwia kontrolę pracy wszystkich podzespołów z ekranu głównego oraz wyświetlanie historii temperatury. Zapewnia możliwość zapamiętywania ustawień parametrów mrożenia dla poszczególnych produktów. Możliwość przeglądania statystyk produkcji na komputerze w sieci lokalnej.

 

Dostawca zapewnia:

- Kompletną instalację tunelu wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem załogi,

- DTR w 2 egzemplarzach oraz certyfikaty parowników (i UDS),

- Rysunki tunelu z zaznaczonymi podłączeniami mediów i odprowadzenia ścieków.

 

KOD CPV: 42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące

 

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym

b)     posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym

c)       dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym

 

Oferent powinien załączyć do oferty specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.

 

4.       Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty; opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a)     Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

C = Cmin/Cn*100 pkt

Gdzie:

Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

 

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

.

 

5.       Termin, sposób oraz miejsce składania ofert.

1.       Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kuriera na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres oprbaltyk@op.pl.

2.       Termin składania ofert upływa 05.02.2021 r. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.         Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć), zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju,
w którym podmiot jest zarejestrowany), wartość netto i brutto oraz niezbędne załączniki.

4.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

7.       Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

8.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

·         jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

·         specyfikacja oferowanego produktu jest niezgodna z parametrami produktu określonymi w zapytaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

·         jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

10.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

12.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

13.   W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

6.       Termin realizacji umowy.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie do 31.08.2021

 

7.       Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

8.       Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w sytuacji, gdy:

-         nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

-         wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

-         nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

9.       Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Marta Sawicz

telefon: 94 719 11 92

adres mailowy: oprbaltyk@op.pl

 

10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia

1.Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o braku powiązań.

3. Specyfikacja techniczna.


Kołobrzeg, dnia 27 stycznia 2021 r.

 

                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2021/1.5

 

dotyczy wyboru wykonawcy na zakup tunelu kompaktowego do mrożenia ryb, w ramach operacji pt: Inwestycja dotycząca ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, w ramach działania 1.5 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”,  o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,  konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

1.         Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Bałtycka 36

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671 178 59 78

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy tunelu kompaktowego do mrożenia ryb (1 szt.) - fluidyzacyjny zasilany freonem, przystosowany do pracy w systemie DX o następujących parametrach:

a) Obudowa tunelu:

- długość  max 5,5 m.

- szerokość tunelu 3,40 m.

- wysokość tunelu max 3,30 m.

b) Wymagane parametry procesu mrożenia:

Wymrażany produkt: ryba szprot

Temperatura początkowa: +4stC

Temperatura końcowa: -18stC

Ilość towaru do zamrożenia: 1000 kg/1godzinę

c) Tunel wyposażony w następujące elementy:

- Sekcja taśmy: tunel ma posiadać 2 modułowe taśmy, wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do tuneli fluidyzacyjnych pracujących w niskich temperaturach

- Szerokość robocza taśmy: 800 mm

- Sekcja parowników: parowniki w wersji freonowej, pracujące w układzie DX, przystosowane do odszraniania przy wykorzystaniu natrysku wody

- Falowniki dla wentylatorów pod pierwszą taśmą do zapewnienia regulacji prędkości pracy wentylatorów pod pierwszą taśmą

- Pulsator dla zapobiegania zbryleniom i sklejaniu się produktu, wyposażony w falownik

- System mycia i suszenia pierwszej taśmy pozwalający na okresowe mycie i suszenie pierwszej taśmy

- Przenośnik wibracyjny dla zapewnienia równomiernego zasilania tunelu w produkt

- Jeden wysyp

- Oświetlenie LED dla zapewnienia większej efektywność oświetlenia i zmniejszonego zużycia energii elektrycznej

- Obudowa : Chłodnicze panele poliuretanowe, o grubości 120 [mm], których rdzeń stanowi niepalny materiał PIR. Standardowo wszystkie wewnętrzne ściany paneli, mające kontakt z produktem, wykonane mają być ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna obudowa paneli może zostać wykonana z lakierowanej blachy. Dodatkowo, zewnętrzna ściana przednia tunelu powinna być wykonana obustronnie z blach ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi oraz okna rewizyjne mają być zamontowane w ogrzewanych futrynach, zabezpieczających przed przymarzaniem.

 - Układ elektryczny przystosowany do zasilania z sieci 3x400V, 50Hz. Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej wentylowana mechanicznie z zamykaną, wodoszczelną osłoną panelu dotykowego. Duży zewnętrzny wyświetlacz temperatury powietrza w tunelu. Sterowanie umożliwia kontrolę pracy wszystkich podzespołów z ekranu głównego oraz wyświetlanie historii temperatury. Zapewnia możliwość zapamiętywania ustawień parametrów mrożenia dla poszczególnych produktów. Możliwość przeglądania statystyk produkcji na komputerze w sieci lokalnej.

 

KOD CPV: 42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące

 

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym

b)     posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym

c)       dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym

 

Oferent powinien załączyć do oferty specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.

 

4.       Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty; opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a)     Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)

b)     Sposób przyznawania punktacji:

C = Cmin/Cn*100 pkt

Gdzie:

Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

 

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5.       Termin, sposób oraz miejsce składania ofert.

1.       Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kuriera na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres oprbaltyk@op.pl.

2.       Termin składania ofert upływa 05.02.2021 r. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.         Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć), zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju,
w którym podmiot jest zarejestrowany), wartość netto i brutto oraz niezbędne załączniki.

4.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

7.       Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

8.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

·         jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

·         specyfikacja oferowanego produktu jest niezgodna z parametrami produktu określonymi w  zapytaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

·         jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

10.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

12.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

13.   W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

6.       Termin realizacji umowy.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie do 31.08.2021

 

7.       Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

8.       Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w sytuacji, gdy:

-         nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

-         wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

-         nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

9.       Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Marta Sawicz

telefon: 94 719 11 92

adres mailowy: oprbaltyk@op.pl

 

10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia

1.Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o braku powiązań.

3. Specyfikacja techniczna.


zapytanie ofertowe - tunel kompaktowy do mrożenia.pdf
oświadczenie o braku powiązań .pdf
zapytanie ofertowe - modyfikacja - tunel kompaktowy do mrożenia.pdf