Kołobrzeg, dnia 28 stycznia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2021/1.5

 

dotyczy wyboru wykonawcy na zakup agregatu mroźniczego do tunelu do zamrażania ryb, w ramach operacji pt: Inwestycja dotycząca ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, w ramach działania 1.5 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”,  o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,  konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

1.         Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Bałtycka 36

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671 178 59 78

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na zakup agregatu mroźniczego do tunelu do zamrażania ryb.

 

Wymagane parametry procesu mrożenia:

Minimalna moc chłodnicza: 110kW przy temperaturze odparowania czynnika chłodniczego : -40stC oraz temperaturze skraplania: +40stC

 

Agregat mroźniczy  wyposażony w następujące elementy:

- Zespół sprężarkowy zbudowany na min. 1 sprężarce semihermetycznej śrubowej z kompletną automatyką i armaturą chłodniczą tj. :

•Układ olejowy dla zespołu tj. izolowany centralny odolejacz, zawór odcinająco zwrotny, zawory odcinające chłodnicę oleju, zawór regulacji temperatury oleju

• Chłodnica oleju (luzem)

• Zawór regulacyjny i zawór zwrotny za skraplaczem dostarczany luzem

• Zawory bezpieczeństwa z podwójnym zaworem odcinającym na odolejaczu

• Zawór odcinający na ssaniu

• Główny presostat HP/LP dla zespołu

• Manometry HP i LP dla zespołu z zaworami odcinającymi

• Izolowany separator cieczy na ssaniu

• Economizer wraz z presostatem włączania

• Wibroizolatory

 

- Moduł zbiornika czynnika chłodniczego zawierający:

• zbiornik czynnika chłodniczego 180 dm3

• filtr-osuszacz z wymiennym wkładem

• wziernik

• zawór odcinający linii cieczowej

• zawór odcinający na wejściu i wyjściu zbiornika

• podwójny zawór odcinający i dwa zawory bezpieczeństwa

• optoelektroniczny czujnik minimalnego poziomu czynnika

 

- Zewnętrzny skraplacz powietrzny o mocy chłodniczej min. 230 kW przy temperaturze otoczenia +25 st. C i ∆t=15K  

 

- Szafa elektryczna zabezpieczająco-sterująca

Kompletna szafa zabezpieczająco – sterująca wyposażona w elektryczną aparaturę modułową (zabezpieczenia nadprądowe, styczniki , wyłączniki silnikowe, wyłącznik kompaktowy – główny oraz komplet sterowników swobodnie programowalnych z niezbędnymi modułami oraz dotykowym wyświetlaczem

       

- System sterowanie i monitoringu pracy urządzenia

Kompletny system sterowania oraz monitoringu pracy urządzeń chłodniczy uwzględniający sterowanie zespołem sprężarkowym i skraplaczem wraz z autorskim oprogramowaniem zarządzającym i automatyzującym pracę zamontowanych urządzeń i instalacji

 

- Instalacja chłodnicza

Kompletna instalacja chłodnicza miedziana do podłączenia zespołu sprężarkowego z parownikiem w tunelu zamrażalniczym oraz skraplaczem zewnętrznym i chłodnicą oleju wraz z izolacją kauczukową rurociągu ssawnego .

 

- Kompletna instalacja elektryczna do zasilania urządzenia

Przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia wraz z elementami montażowymi do prowadzenia tras kablowych

 

- Freon – czynnik chłodniczy o GWP ≤ 2500

 

- Montaż oraz uruchomienie

 

KOD CPV: 42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące

 

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,

b)     posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,

c)       dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

 

4.       Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty; opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a)     Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

C = Cmin/Cn*100 pkt

Gdzie:

Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

 

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5.       Termin, sposób oraz miejsce składania ofert.

1.       Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kuriera na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres oprbaltyk@op.pl.

2.       Termin składania ofert upływa 05.02.2021 r. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.         Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć), zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju,
w którym podmiot jest zarejestrowany), wartość netto i brutto oraz niezbędne załączniki.

4.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

7.       Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

8.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

·         jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

·         jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

·         jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

10.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

12.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

6.       Termin realizacji umowy.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w terminie 31.08.2021r.

 

7.       Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.

8.       Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w sytuacji, gdy:

-         nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

-         wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

-         nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

9.       Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Marta Sawicz

telefon: 94 719 11 92

adres mailowy: oprbaltyk@op.pl

 

10.   Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia:

1.       Formularz ofertowy.

2.       Oświadczenie o braku powiązań.

3.       Specyfikacja techniczna.


zapytanie ofertowe - agregat mroźniczy do tunelu do zamrażania ryb.pdf
Oświadczenie o braku powiązań.pdf