Kołobrzeg, dnia 10.03.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2021/1.5

 

dotyczy wyboru wykonawcy robót budowlanych, w ramach operacji pt: Inwestycja dotycząca ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, w ramach działania 1.5 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”,  o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,  konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

1.         Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Bałtycka 36

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671 178 59 78

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania:

a)     Wykonanie placu betonowego – 890 m2,

b)     Wykonanie wiaty z boxami – 175 m2,

c)       Roboty wewnętrzne – adaptacja pomieszczeń do magazynowania ryby.

 

Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 (książka przedmiarów), do powyższych prac należy doliczyć koszty materiałów niezbędnych do ich wykonania.

 

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

 

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,

b)     posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,  

c)       dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

 

 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć kosztorys inwestorski.

 

4.       Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty; opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a)     Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

C = Cmin/Cn*100 pkt

Gdzie:

Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

 

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5.       Termin, sposób oraz miejsce składania ofert.

1.       Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kuriera na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres oprbaltyk@op.pl.

2.       Termin składania ofert upływa 25.03.2021 r. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.         Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć), zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju,
w którym podmiot jest zarejestrowany), wartość netto i brutto oraz niezbędne załączniki.

4.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od daty upływu terminu składania ofert.

7.       Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

8.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

·         jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

·         jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

·         jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

10.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

12.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

13.     W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

6.       Termin realizacji umowy.

Termin wykonania zamówienia 01.05.2021 - 31.08.2021r.

 

7.       Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie.

8.       Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w sytuacji, gdy:

a)     nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

b)     wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

c)       dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

d)     dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na:

- zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

- opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,

e)     dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa związanych z pandemią COVID-19, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tych przepisach.

f)       nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

9.       Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Marta Sawicz

telefon: 94 719 11 92

adres mailowy: oprbaltyk@op.pl

 

10.   Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia

1. Oferta

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Kosztorys inwestorski

 


Zapytanie ofertowe 01_04_2021_1.5 - prace budowlane.pdf
Załącznik nr 1 - książka przedmiarów.pdf
Załą cznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.pdf

Kołobrzeg, dnia 16.02.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2021/1.5

 

dotyczy wyboru wykonawcy robót budowlanych, w ramach operacji pt: Inwestycja dotycząca ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, w ramach działania 1.5 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”,  o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,  konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

1.         Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Bałtycka 36

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671 178 59 78

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania:

a)     Wykonanie placu betonowego – 890 m2,

b)     Wykonanie wiaty z boxami – 175 m2,

c)       Roboty wewnętrzne – adaptacja pomieszczeń do magazynowania ryby.

 

Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 (książka przedmiarów), do powyższych prac należy doliczyć koszty materiałów niezbędnych do ich wykonania.

 

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

 

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w zapytaniu ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,

b)     posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym,  

c)       dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

d)     oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

 

 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć kosztorys inwestorski.

 

4.       Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty; opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a)     Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

C = Cmin/Cn*100 pkt

Gdzie:

Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

 

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5.       Termin, sposób oraz miejsce składania ofert.

1.       Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem kuriera na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres oprbaltyk@op.pl.

2.       Termin składania ofert upływa 04.03.2021 r. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.         Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć), zawierać datę sporządzenia, nazwę i adres Oferenta, NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju,
w którym podmiot jest zarejestrowany), wartość netto i brutto oraz niezbędne załączniki.

4.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od daty upływu terminu składania ofert.

7.       Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.

8.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

·         jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

·         jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

·         jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

·         jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

10.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

12.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która zarazem uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

13.     W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

6.       Termin realizacji umowy.

Termin wykonania zamówienia 01.05.2021-31.08.2021r.

 

7.       Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie.

8.       Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w sytuacji, gdy:

a)     nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

b)     wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

c)       dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

d)     dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na:

- zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

- opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,

e)     dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa związanych z pandemią COVID-19, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tych przepisach.

f)       nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

9.       Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Marta Sawicz

telefon: 94 719 11 92

adres mailowy: oprbaltyk@op.pl

 

10.   Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia

1. Oferta

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Kosztorys inwestorski

 


Zapytanie ofertowe 01_03_2021_1.5 - prace budowlane.pdf
Załącznik nr 1 - książka przedmiarów.pdf
Załą…cznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.pdf